மாயப் பிரம்மாண்டத்தின் மீதிலொரு சிற்றுளியின் சிறு கீறல்..

தூய்மை இந்தியா - சொன்னதைச் செய்வோம்!!

"தூய்மை இந்தியாவே 2019ல் மஹாத்மா காந்தியின் 150 ஆவது  ஆண்டிற்கு செலுத்தப்படும் சிறந்த அஞ்சலியாகும்"
- ஸ்வச் பாரத் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பேசிய மோடி கூறியது. 

சொன்னதைச் செய்வோம் என்று கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளேன் மித்ரோன் கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

Receive update by Email